20-12-2013

 

Uit een enquête onder meer dan 400 kleine, middelgrote en grote bedrijven blijkt dat er een forse en snel groeiende kloof ontstaat tussen de capaciteit en mogelijkheden van hun netwerkinfrastructuur en wat werknemers nodig hebben om effectief hun werk te doen. Zo’n 52 procent van de ondervraagden gaf aan dat de prestaties, beschikbaarheid en beveiliging van hun bedrijfsapplicaties te lijden hebben onder een ‘onsamenhangende, complexe en moeilijk te beheren omgeving’. Volgens Barracuda Networks, dat opdracht voor de enquête gaf, zou dit kunnen komen doordat bedrijven onvoldoende in hun netwerk investeren. Dit kan leiden tot tragere prestaties of zelfs downtime van hun bedrijfskritische applicaties.

De enquête, die in opdracht van Barracuda Networks door Freeform Dynamics werd uitgevoerd, had ten doel om de belangrijkste problemen te identificeren die van invloed zijn op de prestaties van bedrijfsapplicaties.

De enquêteresultaten geven aan dat veel bedrijfsnetwerken de grootste moeite hebben om het juiste niveau van ondersteuning te bieden voor de eisen van de moderne werkplek. Iets meer dan een vijfde (21%) zei dat werknemers die een verbinding op afstand met het bedrijfsnetwerk maken uiterst hoge dan wel hoge volumes aan netwerkverkeer genereren. Zo’n 76 procent van de ondervraagden verwacht daarnaast dat de druk die mobiele en telewerkers op het netwerk leggen de komende drie jaar hoger dan wel aanzienlijk hoger zal uitvallen. Dit geeft duidelijk blijk van de veranderingen in werkstijlen die momenteel plaatsvinden. Deze veranderingen worden in gang gezet door het personeel in plaats van de ICT-afdeling. Dit en de verwachte toename van de netwerkbelasting als gevolg van kernapplicaties, virtualisatie, samenwerkingstoepassingen en geavanceerde, gegevensintensieve communicatiesystemen maken het voor ICT-afdelingen van doorslaggevend belang om hun netwerk klaar te stomen voor de snel groeiende eisen.

Volgens Wieland Alge, vicepresident en directeur EMEA bij Barracuda Networks, verwachten moderne werknemers niets minder dan een omgeving die ondersteuning biedt voor “elk apparaat, elke locatie, alle mogelijke gegevens en om het even welke applicatie”. Desondanks is er bij de meeste bedrijven sprake van een lappendeken van oude en nieuwe netwerk- en toegangstechnologieën die in de loop van de jaren is ontstaan en niet is geoptimaliseerd om de werkervaring te bieden waar eindgebruikers om vragen.

Alge: “Alles wordt meer — meer verkeer, meer gegevens, meer toegangspunten, meer eindgebruikers en meer apparaten. Helaas hebben maar weinig bedrijven bij de ontwikkeling van hun netwerkinfrastructuur geanticipeerd op de schaalomvang die momenteel is vereist. De meeste netwerken zijn dan ook niet in staat om de benodigde prestatiecapaciteit te bieden of om effectief om te gaan met het netwerkverkeer dat door moderne organisaties wordt gegenereerd”.

De enquêteresultaten doen vermoeden dat de zaken naar alle waarschijnlijkheid zullen verslechteren voordat ze verbeteren.

1. De helft (50%) van de ondervraagden gaf aan dat de opkomst van telewerken en/of andere vormen van netwerktoegang op afstand van invloed zijn op het netwerkverkeer
2. Drie op de vier (76%) verwacht dat het netwerkverkeer dat wordt gegenereerd door gebruikers die vanaf externe locaties een verbinding met het netwerk maken, in drie jaar tijd op een hoger dan wel aanzienlijk hoger niveau zal liggen
3. De overgrote meerderheid (84%) noemt huidige of toekomstige veranderingen in werkpatronen als de reden waarom het steeds moeilijker wordt om de toegang tot applicaties optimaal te beveiligen
4. Meer dan de helft (52%) geeft toe dat hun bedrijfsnetwerk een onsamenhangende, complexe en moeilijk te beheren omgeving is die onvoldoende in staat is om consistente prestaties, beschikbaarheid en beveiliging van hun applicaties te waarborgen.

De enquêteresultaten geven verder aan dat slechte of onvoorspelbare applicatieprestaties voor bijna twee derde (65%) van alle bedrijven problemen opleveren of minimaal een verstorende invloed uitoefenen. Bedrijven hebben daarnaast te kampen met downtime van bedrijfsapplicaties. In 64 procent van alle gevallen resulteert dit in een verstoring van hun bedrijfsprocessen. De ondervraagden voorspelden dat de problemen rond het beheer van hun bedrijfsnetwerken — die nu al moeite hebben om al het verkeer op te vangen — alleen maar zullen toenemen, en erkenden dat het tijd is om daar verandering in te brengen.

De ondervraagden meldden niet alleen problemen rond de prestaties en beschikbaarheid, maar gaven ook aan dat veranderingen in de werkpatronen en verwachtingen van eindgebruikers van invloed zijn op hun informatie- en applicatiebeveiliging. Bijna twee derde (63%) was van mening dat veranderingen in de manier waarop gegevens worden gebruikt en uitgewisseld, aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen met betrekking tot de beveiliging van applicaties die toegang tot deze gegevens zoeken.

Vanwege al deze veranderingen is 81 procent van de ondervraagden van mening dat het tijd is om af te stappen van een beveiligingsaanpak met een ‘focus op de netwerkrand’ en een ‘op de applicatierand gerichte aanpak’ te omarmen.

Volgens Tony Lock, programmadirecteur bij Freeform Dynamics, is er bij bedrijven momenteel sprake van een slecht gedefinieerde netwerkrand. Telewerkers, mobiele apparaten, partners, klanten en leveranciers proberen stuk voor stuk toegang te krijgen tot bedrijfsbronnen die zich traditioneel achter een firewall bevinden. Lock: Als er teveel gaten in een firewall zitten, wordt het bijzonder moeilijk om ongewenste personen buiten de deur te houden en belangrijke/bedrijfskritische gegevens binnen te halen”.

Als oplossing voor problemen rond de prestaties en beveiliging van applicaties zouden bedrijven het gebruik van een Application Delivery Controller (ADC) kunnen overwegen. De enquêteresultaten weerspiegelen het feit dat de markt voor ADC’s nog in de kinderschoenen staat en dat de kennis van, en bekendheid met deze technologie nogal beperkt zijn: slechts 27 procent van de ondervraagden maakt momenteel gebruik van een ADC.

Volgens Alge staan de voordelen van ADC’s buiten kijf: “Een Application Delivery Controller biedt een oplossing voor de belangrijkste problemen die gepaard gaan met een overbelaste en inefficiënte netwerk- en toegangsinfrastructuur. Dit voorkomt gegevensverlies en ongeplande downtime. Bedrijven kunnen de snelle groei van het aantal mobiele en telewerkers niet meer terugdraaien. Ze doen er beter aan om de prestaties en beschikbaarheid van hun applicaties te waarborgen om tegemoet te komen aan de behoeften van eindgebruikers”.

Bronnen
De enquête werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Freeform Dynamics in samenwerking met The Register. Voor de enquête werd gebruikgemaakt van een steekproef van 404 ICT-professionals in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten die actief waren in verschillende branches. De volledige enquêteresultaten zijn opgenomen in een whitepaper die kan worden gedownload via https://copy.com/MbPmxjvzlYgT.

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Netwerken
Netwerken